Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki umowy sprzedaży

Towar zamówiony pisemnie / fax, meil - nie podlega zwrotowi ! / Prosimy o przemyslane dokonywanie zakupów.

Zamówienie i rozmowy telefonicznie - są rejestrowane  przez centralę Set-Pon Polska.

Wyceny- oferty do przetargów  sporzadzane pisemnie i przesyłane drogą meilową lub listem (Poczta Polska)

Oferta ważna przez 7 dni od momentu wysłania pisma (oferty-wyceny)

W przypadku rezygnacji z zamówienia - należy przesłać informacje do 2h - tego samego dnia.

W przypadku przesłania następnego dnia koszty ponosi zamawiający.

Przy rezygnacji z zamówienia składanego pisemnie /fax, meil/ koszty pakowania oraz rozpakowania ponosi Zamawiający.

38 pln brutto.

Faktury niezapłacone - przeterminowane - koszt listownego monitu nadany na 3 -dzień po terminie zapłaty odbywa się  listem poleconym Pocztą Polską - 65 pln brutto.

 

 

 

 

 

Wysyłka po wpłacie vat proforma i zaksięgowaniu środków na koncie, termin nadania paczki od 7 do 14 dni roboczych w dowolne miejsce w Polsce, (zamówienia większe  indywidualne terminy do uzgodnienia).

Minimum logistyczne - brak. Koszty spedycji w/g Umowy Suus Logistic Polska przesyłki paletowe.

Gls Polska przesyłki paczkowe do 30 kg.

(Produkty malowane proszkowo na kolor biały. Cennik Hurt+)

Paczki, palety oraz przesyłki ponadnormatywne - klienta odbiera poprzez swojego kuriera lub osobiście Magazyn SetPon Polska.

Paczki niestandart oraz dłużycowe w/g umowy GLS Polska opłaca zamawiający ( np: kozetka, Ugul,Pur, biurka, tory do pomocy nauki chodzenia, Siedziska rzędowe, drabinki ścienne i inne produkty o wymiarach ponad gabarytowych) - patrz regulamin "paczka niestandard"

Palety - Suus Logistic Polska

Wymiary pacze o długości pona 180x60x15 cm ceny - PANEL DOSTAWA -  pln w/g umowy .

Czas realizacji zamowień o duzych ilościach od 30 do 45 dni roboczych.

- Brak dokonania zapłaty za zamówieony towar/asortyment na podstawie pisemnego zamówienia drogą e-meil na biuro@setpon.pl,biuro@liftie.pl, fax, telefonicznie na infolini SetPon Polska 13 44 632 11 / 601 34 9992 -  dochodzone roszczenia będą przeprowadzone przez E-Sąd w Lublinie oraz Kacelariia Prawna Adwokat Wojciech Wróbel ul. Fredry 4 lok. 50    35-005 Rzeszów.

Koszty sądowe oraz windykacyjne: 2 400 00 pln. (Usługi wyszczególnione na fakturze sa zwolnione z podatku na mocy art.43 ust.1 pkt 40 ustawy o podatku od towarów i usług.)

Klient przesyłając zamówienie oświadcza że zapoznał się z warunkami realizacji zamówień SetPon Polska

 

 

Produkty realizowane indywidualnie w/g rys, zdjęć i wymiarów, kolorów 14-21 dni roboczych.

Cennik Hurt+ -  dotyczy zamówień dla firm prowadzących handel i sprzedaż produktów.  Przy zamówieniach min. 6000 pln netto.(produkty lakierowane na kolor biały proszkowo)

Cennik Hurt++       - obowiązuje przy zamówieniach min: 100 szt. danego produktu-asortymentu np: L300 - 101 szt.

Cennik Hurt+++     - obowiązuje przy zamówieniach min: 200 szt. z danego produktu-asortymentu np:L300 -201 szt.

1. PACZKA STANDARDOWA


Jest to jednostkowe i odpowiednio zabezpieczone do transportu opakowanie, którego waga rzeczywista nie przekracza 30 kg, najdłuższy z boków nie przekracza 140 cm, a obwód paczki A+B+C nie przekracza 300cm, gdzie:

A– oznacza długość paczki
B– oznacza szerokość paczki
C– oznacza wysokość paczki
Spakowana i gotowa do wysyłki paczka, musi tworzyć regularny kształt prostopadłościanu lub kwadratu. Z paczki nie mogą też wystawać żadne ponadwymiarowe elementy.

Paczki standardowe, o wadze rzeczywistej do 30 kg doręczane są w standardzie „od drzwi do drzwi”. 
Paczki standardowe, o wadze rzeczywistej powyżej 30 kg, doręczane są na nośniku paletowym, w standardzie „burta-burta”.

 

 

2. PACZKA NIESTANDARDOWA


Jest to jedno opakowanie, którego waga rzeczywista nie może przekroczyć 50 kg, jego najdłuższy bok nie przekracza 205 cm, i/lub obwód paczki przekracza 260 cm, gdzie:

A – oznacza długość paczki
B– oznacza szerokość paczki
C – oznacza wysokość paczki

Paczką niestandardową jest także paczka, której kształty nie tworzą bryły prostopadłościanu tj. paczki w kształcie walca, owalu, o nieregularnym kształcie lub wystających elementach.

 

 

Paczka niestandardowa na liście przewozowym, powinna mieć podane wszystkie swoje wymiary oraz, jeśli nie jest prostopadłościanem, powinna mieć zaznaczone pole „kształt / niestandard”. Paczki nieposiadające w/w informacji na liście przewozowym mogą podlegać procesowi weryfikacji wagi rzeczywistej w stosunku do wagi gabarytowej. oraz wymiarów rzeczywistych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, naliczona zostanie opłata za usługę weryfikacji paczki, której wysokość określona jest w cenniku standardowym lub w indywidualnej umowie Nadawcy z GLS Polska.
Paczki niestandardowe, o wadze rzeczywistej do 30 kg, doręczane są w standardzie „od drzwi do drzwi”. 

Paczki niestandardowe, o wadze rzeczywistej powyżej 30 kg, doręczane są na palecie, w standardzie „burta-burta”. 

Paczki o wadze rzeczywistej przekraczającej 30 kg, muszą być umieszczone na podłożu paletowym.

 

3. PALETA STANDARDOWA


Paleta standardowa – jest to ładunek, ustawiony na palecie o wymiarach w podstawie 120cm x 80cm i wysokości 180cm razem z paletą. Aby paleta była kwalifikowana jako standardowa, towar umieszczony na palecie, nie może wystawać poza obrys palety.
Towar musi być przymocowany do palety w sposób bezpieczny tj. taki, który uniemożliwi jego przemieszczanie się w trakcie transportu. Przesyłki paletowe doręczane są w systemie „burta-burta” (załadunek palety leży po stronie nadawcy a rozładunek po stronie odbiorcy).

 

 

 4. PALETA NIESTANDARDOWA


Paletą niestandardową jest:

a) ładunek umieszczony na palecie, o maksymalnych wymiarach 120 cm x 250 cm
b) ładunek umieszczony na palecie, którego wysokość liczona łącznie z wysokością palety przekracza 180 cm
c) jest to paleta o maksymalnych wymiarach 120 cm X 250 cm, na której umieszczony towar wystaje poza jej obrys - 150 pln brutto

 

 

Koszty przewozu takiej palety są określone w cenniku ogólnym oraz indywidualnym nadawcy, w zależności od rozmiaru i wagi rzeczywistej tej palety.

 

5. PRZESYŁKA DŁUŻYCOWA


Jest to jeden element o maksymalnej wadze do 31,5kg, którego najdłuższy bok przekracza 205 cm, a jego maksymalny wymiar nie przekracza 350 cm, a suma pozostałych 2 boków nie przekracza 80 cm.
Wzór na wyliczenie ceny przesyłki dłużycowej:

Cena Przesyłki Dłużycowej = Cena podstawowa przesyłki do 30 kg + 80 netto zł za każde rozpoczęte 25 cm powyżej wymiaru 205 cm najdłuższego z boków przesyłki +wszystkie usługi dodatkowe + opłata paliwowo-drogowa.

 

 

6. PRZESYŁKA GABARYTOWA

 

Paczki o niskiej wadze i dużej objętości traktowane są, jako paczki gabarytowe.
Paczka gabarytowa – występuje wówczas, gdy rzeczywista waga paczki jest niższa od wagi gabarytowej

Wagę gabarytową obliczamy wg poniższego wzoru:

Wysokość x Szerokość x Długość : 3000

Wycena z wagi gabarytowej następuje, gdy wynik obliczeń z powyższego wzoru przekracza wagę rzeczywistą.

Całkowita cena netto paczki gabarytowej wynika z: cena podstawowa paczki do 30 kg + 80 pln netto opłata za każdy kg powyżej 30 kg + opłaty dodatkowe + opłata paliwowo drogowa = ostateczna cena netto

Opakowanie:
Przesyłki muszą być przez nadawcę właściwie zapakowane, zabezpieczone w sposób chroniący przed uszkodzeniem i przemieszczaniem się ich zawartości w czasie transportu, a także w stanie umożliwiającym ich prawidłowy przewóz.
 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, płatności ceny, wydania Towaru, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, reklamacji i ochrony danych osobowych Kupującego. Załącznikiem do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży jest blankietowy wzór (formularz) oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną część każdej Umowy Sprzedaży. Ponadto do Umowy Sprzedaży stosują się w odpowiednim zakresie postanowienia Regulaminu, treść zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul oraz Polityka Prywatności. W zakresie umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar mają zastosowanie odrębne regulaminy znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Pojęcia i wyrażenia pisane wielką literą w treści Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul, mają znaczenia nadane im w treści Regulaminu.

CENA

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub przez Infolinię podawane są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny prezentowane przez Sklep Internetowy lub Infolinię wyrażone są wartościami netto i brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Towaru.
 3. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Cena jednostkowa Towaru podana w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny jednostkowej tego samego Towaru, gdyby został on zakupiony bezpośrednio, fizycznie u Sprzedającego. Dla celów Umowy Sprzedaży zastosowanie będzie miała cena podana w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem Infolinii.

STRONY UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Stronami Umowy Sprzedaży są wyłącznie Kupujący i Sprzedający. W celu uniknięcia wątpliwości ustalone zostaje, że Usługodawca nie jest stroną Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności w związku z okolicznościami powstałymi na gruncie Umowy Sprzedaży, w tym w związku ze składanymi przez Kupującego reklamacjami Towarów. W szczególności Usługodawca nie gwarantuje, że Umowa Sprzedaży zostanie zawarta i właściwie wykonana przez Sprzedającego lub Kupującego.
 2. Sprzedający prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną Towarów.

PŁATNOŚĆ

 1. Kupujący może zapłacić cenę za Towar w sposób dostępny w Sklepie Internetowym lub – w przypadku wybrania opcji „Odbiór osobiście – w sposób dostępny u Sprzedającego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności w odniesieniu do niektórych Towarów, kategorii Towarów lub liczby zamawianych Towarów. W szczególności niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 Euro, w przeliczeniu na PLN, według aktualnego średniego kursu walut NBP w dniu zapłaty.
 3. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji płatności „raty online”, w wykonaniu Umowy Sprzedaży podmiot trzeci zawiera z Kupującym umowę o kredyt konsumencki, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, zamieszczonym na stronie kredytodawcy.
 4. Usługodawca ani Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za odmowę finansowania zakupu Towaru przez osobę trzecią, w tym odmowę udzielenia kredytu lub pożyczki przez instytucję finansową lub brak możliwości zapłaty przez Kupującego ceny za Towar za pośrednictwem systemów płatności internetowych.
 5. W zależności od miejsca rozpoczęcia procesu realizacji Zamówienia (magazyn własny bądź magazyn zewnętrzny prowadzony przez osobę trzecią), transakcja sprzedaży zostanie udokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą w rozumieniu art. 2 ust. 31) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2011 nr.177 , poz. 1054 z późn. zm.).

 

 1. Kupujący, który złożył Zamówienie, może otrzymać od Sprzedającego, na wskazany przez siebie adres e-mail, fakturę elektroniczną. Kupujący akceptując warunki Regulaminu Sklepu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z  art. 106 b ust. 3 oraz art.106 n  ww. Ustawy o podatku od towarów i usług.

 

 1. Kupującemu zostanie wystawiona faktura w formie papierowej, jeżeli w trakcie procesu składania Zamówienia lub w terminie trzech (3) miesięcy od daty odbioru Towaru u Sprzedającego, Kupujący złożył taki wniosek Sprzedającemu. Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do Zamówień realizowanych przez Sprzedającego z magazynu zewnętrznego obsługiwanego przez osobę trzecią.

 

 

ODBIÓR ALBO DOSTAWA TOWARU

 1. Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w sposób określony w Potwierdzeniu Zamówienia.

ODBIÓR

 1. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji „odbiór w markecie” w wykonaniu Umowy Sprzedaży Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w placówce handlowej (w sklepie sieci SetPon prowadzonym przez Sprzedającego), po zapłacie ceny. Sprzedający nie ponosi kosztów odbioru Towaru (w tym kosztów przybycia Kupującego do miejsca odbioru Towaru i kosztów transportu Towaru po jego wydaniu Kupującemu).
 2. Towar pozostaje gotowy do odbioru przez Kupującego w miejscu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej przez kolejne dwa (2) dni od daty doręczenia Kupującemu wiadomości elektronicznej w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”.
 3. W przypadku, gdy odbiór Towaru przez Kupującego w terminie określonym w pkt. 3 powyżej nie będzie możliwy strony Umowy Sprzedaży mogą uzgodnić inny termin odbioru Towaru.
 4. W przypadku nieodebrania Towaru przez Użytkownika w terminie określonym w pkt. 2 lub 4 powyżej, Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając w tym celu Kupującemu stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Kupującemu. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą, a Zamówienie za anulowane.
 5. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zastrzeżone na jego rzecz w pkt. 5 powyżej, w terminie 12 (dwunastu) dni od daty bezskutecznego upływu terminu odbioru Towaru (określonego zgodnie z postanowieniami pkt. 3 lub 4 powyżej).Dotyczy klient detaliczny.
 6. W okolicznościach przewidzianych w pkt. 5 powyżej Kupujący ani Sprzedający nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odstępnego, odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.
 7. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego przez Kupującego do złożenia Kupującemu przez Sprzedającego oświadczenia woli, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Kupującego.
 8. Kupujący może odebrać Towar osobiście albo wskazać w tym celu Sprzedającemu osobę trzecią, jako upoważnioną przez Kupującego do odbioru Towaru i zapłaty ceny. Wskazanie takie Kupujący może przesłać Sprzedającemu pocztą elektroniczną podając w nim imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer referencyjny Zamówienia (zamieszczony także w treści Potwierdzenia Zamówienia).
 9. W celu odbioru Towaru, Kupujący przedstawi Sprzedającemu (w miejscu odbioru Towaru) wydruk Potwierdzenia Zamówienia lub numer referencyjny Zamówienia (zamieszczony także w treści Potwierdzenia Zamówienia). Sprzedający może żądać od osoby odbierającej Towar okazania dowodu tożsamości (w celu jej identyfikacji jako Kupującego lub osoby przez Kupującego upoważnionej w tym zakresie).


 

DOSTAWA

 1. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji „dostawa do domu”, lub „dostawa do Paczkomatu”, w wykonaniu Umowy Sprzedaży podmiot trzeci świadczy usługi Dostawy Towaru, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, zamieszczonym na stronie firmy transportowej.


 

ODSTĄPIENIE KUPUJĄCEGO OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Dokonujący zakupu Towaru Konsument który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu   (14) dni od dnia wydania Towaru, lub jego ostatniej części. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej. Oświadczenie z podpisem Konsumenta może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres biuro@setpon.pl, lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego. Oświadczenie może być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis elektroniczny) lub bez podpisu elektronicznego. Można je także złożyć osobiście u Sprzedającego lub w innym markecie, sieci sprzedaży produktów SetPon.
 2. Dokonujący zakupu Towaru Kupujący niebędący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do siedmiu (7) dni od dnia wydania Towaru, lub jego ostatniej części. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kupujący niebędący Konsumentem może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej. Oświadczenie z podpisem Kupującego niebędącego Konsumentem (w przypadku osób prawnych – osoby uprawnionej do reprezentacji) może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres biuro@setpon.pl, lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego. Oświadczenie może być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis elektroniczny) lub bez podpisu elektronicznego. Można je także złożyć osobiście u Sprzedającego lub w punkcie przedstawicielskim SetPon.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym Towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą, kurierem, albo złożone osobiście u Sprzedającego lub przesłane w postaci skanu na adres e-mail. W razie wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwrot Towaru przez Kupującego może nastąpić w miejscu wydania Towaru lub w dowolnym sklepie sieci SetPon  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie, transportowe lub pocztowe.
 4. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. Kupujący powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego, do którego Towar jest zwracany.
 5. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny Towaru i poniesionych kosztów dostawy do Kupującego zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. W przypadku osobistego dostarczenia zwracanego Towaru do Sprzedającego lub do innego marketu  – niezależnie od tego, w jaki sposób nastąpiła płatność – może nastąpić natychmiastowy zwrot należności w gotówce lub na rachunek karty płatniczej, jeżeli płatności dokonano kartą w markecie (nie dotyczy płatności kartą przez Internet).
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku umowy:           
  1. dotyczącej nagrań dźwiękowych lub wizualnych danych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez Kupującego;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Kupującego o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  3. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego; a Kupujący został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu przez Kupującego w bazie danych producenta, co powoduje przypisanie produktu do Kupującego);
  5. sprzedaży Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  7. w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  8. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  10. o świadczenie usług w zakresie przewozu Towarów, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 7. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. W razie przesyłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie elektronicznej, Sprzedający niezwłocznie potwierdza Kupującemu otrzymanie oświadczenia.
 9. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży znajduje się w załączniku do niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży.

REKLAMACJE

 1. Sprzedający dostarcza Towary bez wad.

GWARANCJA

 1. Reklamacje Kupującego na podstawie gwarancji należy zgłosić bezpośrednio u właściwego gwaranta lub za pośrednictwem Sprzedającego. Reklamacje te rozpatruje właściwy gwarant (wystawca oświadczenia gwarancyjnego). Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do Towaru lub informacja znajdująca się na stronie internetowej gwaranta.
 2. Towar, będący przedmiotem reklamacji na podstawie gwarancji należy dostarczyć bezpośrednio do punktu wskazanego przez gwaranta lub do Sprzedającego, albo za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie lub pocztowe na koszt Sprzedającego lub gwaranta, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.
 3. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w pkt. VII.3, powyżej.
 4. Dowód zakupu Towaru oraz ważna karta gwarancyjna są niezbędne do przyjęcia przez gwaranta lub Sprzedającego reklamacji na podstawie gwarancji.
 5. Termin i zasady rozpatrywania reklamacji Towaru zgłoszonej na podstawie gwarancji określone są w treści dokumentu gwarancyjnego.
 6. Gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego ani nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towaru. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, to wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na Towar wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 4. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
 5. Kupujący nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 6. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 7. Jeżeli Towar wadliwy został zamontowany, Kupujący może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedającego Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 8. Sprzedający może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Towaru.
 9. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Towaru albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Towaru.
 10. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Towar wadliwy do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży - do miejsca, w którym Towar został wydany Kupującemu.
 11. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedającemu w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 12. Postanowienia pkt. VII.17 i VII.18 stosuje się do zwrotu Towaru w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży i wymiany Towaru na wolny od wad.
 13. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Towaru, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Nie dotyczy to postanowień pkt. VII.15 i VII.16.
 14. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternaście (14) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedającego, chyba że Sprzedający poinformuje Kupującego o konieczności przedłużenia tego terminu w przypadkach szczególnych, uzasadnionych np. koniecznością zebrania dodatkowej dokumentacji, informacji na temat przyczyn, lub okoliczności reklamacji. W takim przypadku z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
 15. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 16. Kupujący otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Sprzedającego.
 17. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zakończeniu procesu reklamacyjnego. Informacja ta będzie również dostępna dla Kupującego pod numerem Infolinii lub w zakładce „Status reklamacji” w Koncie Kupującego w Sklepie Internetowym po zalogowaniu się na Koncie.
 18. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji Towarów, zaleca się, aby Kupujący składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży wypełnił formularz reklamacji dostępny na podstronie „Reklamacje” Sklepu Internetowego i przesłał go Sprzedającemu w postaci skanu drogą elektroniczną lub pocztą (nie jest to warunek rozpatrywania reklamacji).
 19. Szczegółowych informacji dotyczących procesu reklamacji można zasięgnąć w Sklepie Internetowym lub pod numerem Infolinii, albo bezpośrednio u Sprzedającego.
 20. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność, lub brak dowodu zakupu u Sprzedającego zostanie odesłany do Kupującego. Sprzedający może w takiej sytuacji obciążyć Kupującego kosztami takiej przesyłki.
 21. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Kupującemu w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie Internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Kupującego, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Kupującego będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy.
 22. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul w brzmieniu wiążącym strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie lub przesłana jako Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna (e-mail) – wraz ze stosownymi odnośnikami do treści składających się na Umowę Sprzedaży. Treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, jak również Polityki Prywatności znajdują się na stronach Sklepu Internetowego. W przypadku Użytkowników, którzy zawierają Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem formuły „gość” lub telefonicznie przez Infolinię, mając na względzie możliwość wprowadzania zmian w treści Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności i Klauzul Usługodawca zdecydowanie zaleca, aby Użytkownik każdorazowo utrwalił na własny użytek (w formie wydruku, zapisu cyfrowego np. jako tzw. zrzut ekranu) treść wspomnianych wyżej dokumentów w takim brzmieniu, w jakim wiązała ona strony w chwili zawarcia poszczególnych Umów Sprzedaży.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Usługodawca. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę w celu wykonywania Usług.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedający. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane przez Sprzedającego w celu wykonywania Umowy Sprzedaży.
 3. Przetwarzania danych osobowych Użytkowników lub Kupujących opiera się na dobrowolności ich podania.
 4. Użytkownikowi oraz Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika oraz Kupującego w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży są dostępne w Sklepie Internetowym.
 2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży mają na celu dostosowanie treści Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży do oferty. Usługodawca powiadomi Kupującego o każdorazowej zmianie Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Kupującego. Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, o ile nie wypowiedzą ich w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. Zmiana Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży nie ma wpływu na treść i moc wiążącą Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem tej zmiany w życie, jak również Umów Sprzedaży zawartych w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed wejściem w życie zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. Postanowienia powyższe stosują się odpowiednio do zmian innych dokumentów powołanych w pkt. I. 2 powyżej.
 3. Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Kupujący potwierdza, że do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy sprzedaży w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.
 5. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.
 6. Produkty wykonywane indywidualnie w/g rysunków, wymiarów oraz koloru w/g zamówienia klienta:koszt działu planowania, koszt wykonania ram spawalniczych, zmaina koloru malowania lakierni proszkowej, działu technicznego , działu produkcji, działu montażu, tapicerni, koszt atestacji produktu - koszt ponosi zamawiający (klient) 4200 pln brutto - jest to koszt poniesiony przez producenta Set-Pon Polska do wdrozenia produktu do produkcji.

Set-Pon © 2015 - 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone
realizacja
pozycjonowanie i optymalizacja Interface Poland